Polityka prywatności dotycząca kontaktów w formie sms

Informujemy, że kontakt w formie sms na podany nr telefonu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak numer telefonu, imię i nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe oraz wszelkie inne informacje przekazane w trakcie kontaktu sms.

Administratorem danych osobowych jest Marek Nawrocki prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki, ulica Brata Alberta 40, 41-407 Imielin, NIP 222-048-77-26, telefon 32 225 68 63.

Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu przesyłania oferty marketingowej na nr telefonu w formie sms. Podstawą przetwarzania jest uzyskana wcześniej zgoda na przesyłanie na numer telefonu smsów z informacjami o promocjach w Hurtowni Elektrycznej ECE. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane w pamięci urządzeń wykorzystywanych do komunikacji oraz w programie do obsługi sprzedaży. Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, chyba, że jest Pan / Pani naszym klientem, wtedy Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, chyba, że wcześniej sprzeciwi się Pan / Pani przetwarzaniu danych osobowych, co spowoduje usunięcie tych danych. Sprzeciw będzie skuteczny po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy (zakupu dokonanego w Hurtowni Elektrycznej ECE). Do tego czasu Pana / Pani dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Proszę również pamiętać, że gdy chodzi o dane zawarte w dokumentacji księgowej, dokumentacja taka musi być przechowywana przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu / Pani następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem / Panią działań, jeżeli mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan / Pani prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinien Pan / Pani wskazać nam Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Pan / Pani nam dostarczył na podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan / Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan / Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail rodo@elektronimielin.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli odpowiednio Pana / Panią zidentyfikować.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem przesyłania przez nas informacji marketingowych w formie sms.