Gdzie uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę
with Brak komentarzy

Jakie są możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej?

Aktualizacja 02.07.2021. 

Zebra­li­śmy dla Państwa infor­ma­cje, które przed­sta­wimy w kilku punk­tach. Moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia na foto­wol­ta­ikę róż­nią się w zależ­no­ści od miej­sco­wo­ści i woje­wódz­twa w któ­rym miesz­kamy. Chcie­li­śmy wyjść naprze­ciw przede wszystkim miesz­kań­com Imie­lina i sąsied­nich miej­sco­wo­ści oraz miesz­kań­com woje­wódz­twa ślą­skiego. Niektóre z programów i mechanizmów wsparcia są wspólne dla całego kraju, jak program „Czy­ste Powie­trze”, “Mój Prąd”, czy ulga termomodernizacyjna. Przedstawimy dodatkowo inne możliwości sfinansowania fotowoltaiki, poprzez preferencyjne pożyczki.

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej ze środków gminnych w tym w Imielinie i sąsiednich miejscowościach

Gminy Imie­lin, Lędziny, Chełm Ślą­ski, Mysło­wice brały udział w kon­kur­sie o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów mon­tażu ogniw foto­wol­ta­icz­nych. Kon­kurs został ogło­szony w ramach dzia­łań Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2014–2020.

Konkurs został rozstrzygnięty w maju 2019. Projekty zgłoszone przez gminy Imielin, Mysłowice, Chełm Śląski nie zakwalifikowały się do dofinansowania. W chwili obecnej gminy te nie prowadzą programów dofinansowania instalacji fotowoltaicznej.

W poszukiwaniu dotacji na fotowoltaikę polecamy jednak w pierwszej kolejności sprawdzić na stronie internetowej urzędu gminy swojej miejscowości. Środki gminne pozwalają nierzadko w 80% – 100% sfinansować inwestycję w fotowoltaikę. Przykłady takich miast to Katowice czy Tychy.

Miasto Katowice prowadzi od lat nabór wniosków na dofinasowanie instalacji fotowoltaicznych ze środków finansowych budżetu Miasta Katowice. Wnioskujący może uzyskać refundację do 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 6000 zł brutto. Wnioski należy składać w roku poprzedzającym planowaną inwestycję.

Miasto Tychy w grudniu 2020 roku zakończyło nabór wniosków w programie Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, w ramach którego beneficjenci uzyskali dotację na fotowoltaikę, która w 100% refunduje poniesione koszty.

Program Mój Prąd dla kogo i na jakich warunkach

Program “Mój prąd” został uruchomiony 30.08.2019, koordynuje go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2021r. wnioski o dotacje w Programie Mój Prąd są przyjmowane od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Jest to już trzecie rozdanie środków w ramach tego programu.

Mój Prąd skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby (mają podpisaną umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej). Wniosek o dofinansowanie można złożyć po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych, założeniu licznika dwukierunkowego i podpisaniu umowy kompleksowej, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione po 1.02.2020 r.

Bez zmian, w stosunku do poprzednich edycji programu, pozostała moc instalacji. W 2021r. dotację uzyskamy na mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kW. Zmniejszeniu uległa maksymalna kwota dotacji, która w 2021 r. wynosi 3 000 zł i nie może być wyższa niż 50% kosztów kwalifikowanych.

Od 2021 r. w inwestorzy, którzy otrzymają dotację, są zobowiązani do umieszczenia tablicy informacyjnej w widocznym miejscu, przez cały okres trwałości projektu (5 lat). Tablica ma mieć wymiary co najmniej formatu A4, treść na tablicy: Inwestycja proekologiczna wsparta w Programie Mój Prąd.

O dotację mogą ubiegać się również osoby, które sfinansują instalację fotowoltaiczną kredytem, z zastrzeżeniem, że musi to być kredyt komercyjny. Uzyskanie dotacji na instalację z innych środków publicznych (np kredyty z dotacją WFOŚiGW, Program Czyste Powietrze) dyskwalifikuje z udziału w Programie Mój Prąd. Właściciele więcej niż jednej nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie na każdą instalację podłączoną do sieci, spełniając warunki o których powyżej.

W kolejnych latach planowane są znaczne zmiany w Programie, kosztami kwalifikowanymi oprócz samej instalacji, będą również komponenty służące magazynowaniu energii. Z początkiem 2022 r. mają wejść w życie przepisy likwidujące obecny, prosumencki model rozliczania energii wyprodukowanej w instalacji. Nowi właściciele instalacji fotowoltaicznej będą sprzedawać wyprodukowaną energię.

Program „Czyste powietrze” dla kogo i na jakich warunkach

Pro­gra­mem zarzą­dzają woje­wódz­kie fun­du­sze ochrony śro­do­wi­ska i gospo­darki wod­nej w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach. Z dotacji skorzystać mogą osoby fizycz­ne będą­ce wła­ści­cie­lami/współwłaścicielami domów jed­no­ro­dzin­nych lub lokalu mieszkalnego w domu jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą. W domu jed­no­ro­dzin­nym mogą być wydzielone mak­sy­mal­nie 2 lokale miesz­kalne. Wła­ści­ciele budyn­ków w któ­rych pro­wa­dzona jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza nie są wyklu­czeni z pro­gramu, pod warun­kiem, że lokal usłu­gowy nie prze­kra­cza 30% powierzchni całego budynku. Roczny dochód beneficjenta programu nie może przekroczyć 100 000 zł w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania. W przypadku beneficjenta o podwyższonym poziomie dofinansowania maksymalny dochód to 1564 zł na osobę miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym i 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dotację na fotowoltaikę w Programie Czyste Powietrze mogą otrzymać jedynie Ci Beneficjenci, którzy wymienią nieefektywne źródła ciepła na źródła ciepła uznane w programie, na liście uznanych źródeł ciepła są m.in. pompy ciepła typu powietrze/powietrze, powietrze/woda, gruntowe pompy ciepła i inne. Kwota dotacji na fotowoltaikę wynosi 5 000 zł. Kwota ta nie uległa zmianie, jest wyższa niż w tegorocznym Programie Mój Prąd. Inwestorzy, którzy nie wymienią źródła ciepła, nie mogą ubiegać się dotację na fotowoltaikę w programie.

Wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie można skła­dać w wersji papierowej bądź elektronicznej. W wersji papierowej wniosek należy pobrać na por­talu Bene­fi­cjenta właściwego terenowo wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a następnie przesłać pocztą. W wersji elektronicznej wniosek należy wypełnić na stronie gov.pl, a następnie uwierzytelnić profilem zaufanym i przesłać online. Wnioski są przyjmowane try­bie cią­głym.

Ulga termomodernizacyjna, czyli uzupełnienie dotacji na fotowoltaikę

Termomodernizacyjna ulga podatkowa jest dodatkowym wsparciem inwestorów dokonujących inwestycji w odnawialne źródła energii. Na liście przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które podlegają odliczeniu od dochodu znajdują się ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługą montażu instalacji fotowoltaicznej. Podatnik może odliczyć od dochodu maksymalnie 53 000 zł kosztów termomodernizacyjnych poniesionych na wszystkie nieruchomości, których jest właścicielem.

Jeżeli podatnik nie może odliczyć w danym roku podatkowym całej kwoty, może odliczyć poniesione koszty przez następne 6 lat. Podatnik odlicza tylko te koszty przedsięwzięcia na które ma faktury VAT. Inne dowody poniesienia kosztu przedsięwzięcia nie mogą być ujęte w rozliczeniu rocznym. Podatnik nie może odliczyć od dochodu tej części przedsięwzięcia, która została sfinansowana bądź dofinansowana ze środków publicznych (np z dotacji w Progamie Czyste Powietrze).

Kredyt z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego

Jeżeli planujemy szeroki zakres inwestycji: wymianę źródła ciepła, ocieplenie budynku i inne prace termomodernizacyjne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej, a nie dysponujemy wystarczającymi środkami, możemy ubiegać się o kredyt termomodernizacyjny z premią termomodernizacyjną Banku Gospodarstwa Krajowego. Warunkiem uzyskania kredytu termomodernizacyjnego z premią BGK jest pozytywnie zweryfikowany przez BGK audyt energetyczny dołączany do wniosku kredytowego oraz wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna BGK wynosi 21% kosztów przedsięwzięcia w przypadku poszerzeniu inwestycji o montaż instalacji fotowoltaicznej. Premia termomodernizacyjna BGK służy spłacie kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w banku kredytującym.

Banki, które udzielają kredytu termomodernizacyjnego wraz z premią termomodernizacyjną BGK:

  • Alior Bank S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Bank Pocztowy S.A.
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Getin Noble Bank S.A.
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
  • SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi i współpracującymi Bankami Spółdzielczymi
  • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

Preferencyjny kredyt bankowy BOŚ z dotacją WFOŚiGW tylko w wybranych województwach

Instalację fotowoltaiczną można sfinansować preferencyjnym kredytem bankowym Banku Ochrony Środowiska z dotacją wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Możliwość ta istnieje w wybranych województwach tj. dolnośląskim, lubuskim, opolskim i podkarpackim. Szczegóły oferty dostępne na stronie BOŚ.

Dedykowana pożyczka na instalację fotowoltaiczną w wybranych bankach

Niektóre banki wprowadziły do swojej oferty kredytowej pożyczki na sfinalizowanie instalacji fotowoltaicznych. Ofertę taką posiada Bank Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski, ING Bank Śląski . Pożyczki oferowane osobom fizycznym różnią się od typowych kredytów konsumpcyjnych niższym oprocentowaniem, długim terminem spłaty pożyczki, niską prowizją. Jest również oferta dla przedsiębiorców, niektóre banki oferują pożyczkę bądź leasing instalacji fotowoltaicznych: Santander Bank Polska (pożyczka i leasing) czy BNP Paribas (pożyczka).

Wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach

Zasady i formy wspar­cia finansowego, które udziela WFOŚiGW w Kato­wi­cach, znajdują się na stro­nie fun­du­szu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach udziela wsparcia osobom fizycznym i przedsiębiorcom na inwestycje związane z montażem odnawialnych źródeł energii. W przypadku osób fizycznych w formie dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, a także kredytów i dotacji, w bankowych liniach kredytowych.

Przedsiębiorca może ubiegać się o pożyczkę na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Wyokość pożyczki nie może przekroczyć 90 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia. Opro­cen­to­wa­nie pożyczki ulega zmia­nie raz w roku i jest uza­leż­niona od wyso­ko­ści stopy redy­skonta weksli (s r. w.). W chwili obec­nej, w przy­padku czę­ścio­wego umo­rze­nia pożyczki, opro­cen­to­wa­nie wynosi 0,95 s.r.w. lecz nie mniej niż 3% w sto­sunku rocz­nym, w przy­padku rezy­gna­cji z umo­rze­nia 0,95 s.r.w. i nie mniej niż 1,5% w sto­sunku rocz­nym.

Przed­się­biorca może ubie­gać się o czę­ściowe umo­rze­nie pożyczki, jeżeli spłaci 50% jej war­to­ści oraz osią­gnie efekt rze­czowy i eko­lo­giczny. Wyso­kość umo­rze­nia ulega zmia­nie i nie jest z góry zagwa­ran­to­wana w chwili udzie­la­nia pożyczki. Obec­nie umo­rze­nie wynosi 10% war­to­ści pożyczki, a w przy­padku prze­zna­cze­nia umorzonej kwoty na kolejne inwe­sty­cje eko­lo­giczne – 30% war­to­ści pożyczki.

Szukasz kompleksowego wykonawcy, który dobierze i zamontuje pompę ciepła, fotowoltaikę, a przy okazji dokona przeróbek instalacji elektrycznej – skontaktuj się z nami. Posia­damy niezbędne uprawnienia i niejedną realizację w portfolio.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.