Gdzie uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę
with Brak komentarzy

Jakie są możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej?

W trak­cie roz­mów z klien­tami czę­sto spo­ty­kamy się z takim zapy­ta­niem, dla­tego zebra­li­śmy infor­ma­cje, które przed­sta­wimy w kilku punk­tach. Pra­gniemy pod­kre­ślić, że moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nie na foto­wol­ta­ikę róż­nią sie w zależ­no­ści od miej­sco­wo­ści i woje­wódz­twa w któ­rym miesz­kamy. Chcie­li­śmy wyjść naprze­ciw miesz­kań­com Imie­lina i sąsied­nich miej­sco­wo­ści oraz miesz­kań­com woje­wódz­twa ślą­skiego. Moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia w ramach pro­gramu „Czy­ste Powie­trze”, o któ­rym poni­żej, są jed­na­kowe dla wszyst­kich woje­wództw. Firma ECE ofe­ruje kom­pletne insta­la­cje foto­wol­ta­iczne, posia­damy cer­ty­fi­kat insta­la­tora odna­wial­nych źró­deł ener­gii wydany przez UDT (Urząd Dozoru Tech­nicz­nego).

Możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców Imielina i sąsiednich miejscowości

Gminy Imie­lin, Lędziny, Chełm Ślą­ski, Mysło­wice biorą udział w kon­kur­sie o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów mon­tażu ogniw foto­wol­ta­icz­nych. Kon­kurs został ogło­szony w ramach dzia­łań Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2014–2020. Pro­gra­mem zarzą­dza Urząd Mar­szał­kow­ski, który prze­kłada datę wyni­ków kon­kursu. Naj­now­szy ter­min roz­strzy­gnię­cia to sty­czeń 2019.

Jakie środki w ramach RPO WSL

W razie zakwa­li­fi­ko­wa­nia w kon­kur­sie, gminy pla­nują mon­taż ogniw foto­wol­ta­icz­nych na swoim tere­nie. Środki na foto­wol­ta­ikę będą dostępne tylko dla tych miesz­kań­ców, któ­rzy zło­żyli dekla­ra­cje przy­stą­pie­nia do pro­gramu. W Imie­linie dekla­ra­cje nale­żało zło­żyć w listo­pa­dzie­/grud­niu 2017 r. Urząd przedłużył nabór deklaracji do wiosny 2018, co nie zmienia faktu, że w pierw­szej kolej­no­ści będą brane pod uwagę deklaracje z listy głów­nej.

Pro­jekt wyklu­cza uzy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia, jeżeli w budynku pro­wa­dzona jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza, dzia­łal­ność rol­ni­cza oraz dzia­łal­ność agro­tu­ry­styczna. Uczest­nicy pro­jektu będą zobo­wią­zani do pokry­cia wkładu wła­snego w wyso­ko­ści 15% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych, powięk­szo­nego o poda­tek VAT. Bene­fi­cjenci pro­gramu mogą uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 85% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych.

Program „Czyste powietrze” dla kogo i na jakich warunkach

Pro­gra­mem zarzą­dzają woje­wódz­kie fun­du­sze ochrony śro­do­wi­ska i gospo­darki wod­nej w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach. Przed­się­wzię­cie skie­ro­wane jest do osób fizycz­nych będą­cych wła­ści­cie­lami domów jed­no­ro­dzin­nych lub posia­da­ją­cych zgodę na roz­po­czę­cie budowy budynku jed­no­ro­dzin­nego. W domu jed­no­ro­dzin­nym mogą być wyod­ręb­nione mak­sy­mal­nie 2 lokale miesz­kalne. Wła­ści­ciele budyn­ków w któ­rych pro­wa­dzona jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza nie są wyklu­czeni z pro­gramu, pod warun­kiem, że lokal usłu­gowy nie prze­kra­cza 30% powierzchni całego budynku.

Mini­malny koszt reali­za­cji pro­jektu to 7 000 zł, mak­sy­malny zaś 53 000 zł. W razie prze­kro­cze­nia tej kwoty dodat­kowe koszty mogą być dofi­nan­so­wane w for­mie pożyczki. Warun­kiem pod­sta­wo­wym uzy­ska­nia dota­cji jest wymiana, bądź posia­da­nie źró­dła cie­pła (pieca, kotła) speł­nia­ją­cego wyma­ga­nia pro­gramu.

Wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie można skła­dać w Woje­wódz­kim Fun­du­szu Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach. Przyj­mo­wane są try­bie cią­głym od 19 wrze­śnia 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. Kroki for­malne w celu zło­że­nia wnio­sku opi­sano na por­talu Bene­fi­cjenta. Wyso­kość dota­cji uza­leż­niona jest od śred­niego mie­sięcz­nego dochodu na osobę w gospo­dar­stwie domo­wym i może wynieść od 30% do 90% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia.

Jakie są możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w programie „Czyste powietrze”

Pro­gram „Czy­ste powie­trze” prze­wi­duje pomoc finan­sową na zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jedy­nie w for­mie pożyczki. Wnio­sko­dawca może uzy­skać środki na pokry­cie 100% kwa­li­fi­ko­wa­nych kosz­tów inwe­sty­cji. Czas spłaty nie może być dłuż­szy niż 15 lat. Opro­cen­to­wa­nie zmienne pożyczki wynosi nie wię­cej niż WIBOR 3 M + 70 pkt bazo­wych i nie mniej niż 2% rocz­nie. Wnio­sko­dawca może uzy­skać mak­sy­mal­nie do 30 000 zł pożyczki na mikro­in­sta­la­cje foto­wol­ta­iczną.

Preferencyjny kredyt bankowy z dotacją

Woje­wódzki Fun­dusz Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach pod­pi­sał umowę z dwoma ban­kami. W imie­niu fun­du­szu udzie­lają one pre­fe­ren­cyj­nych kre­dy­tów ban­ko­wych. Pożyczkę można prze­zna­czyć m.in. na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Pre­fe­ren­cyjna linia kre­dy­towa dostępna jest w Banku Och­rony Śro­do­wi­ska oraz Kra­kow­skim Banku Spół­dziel­czym. Kre­dyt ofe­ro­wany przez ww banki połą­czony jest z dota­cją w wyso­ko­ści 20% war­to­ści kre­dytu.

Kredyt z dotacją dla kogo i jakich warunkach

Oferta kre­dy­towa skie­ro­wana jest do osób fizycz­nych i przed­się­bior­ców – wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści. W przy­padku przed­się­bior­ców inwe­sty­cja nie może być zwią­zana z pro­wa­dzoną dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Ana­lo­gicz­nie do pro­gramu „Czy­ste powie­trze”, pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w budynku nie wyklu­cza moż­li­wo­ści uzy­ska­nia środ­ków pie­nięż­nych. Waru­nek jest podobny, powierzch­nia prze­zna­czona na dzia­łal­ność nie może prze­kra­czać 50% cał­ko­wi­tej powierzchni użyt­ko­wej budynku. War­tość kre­dytu zosta­nie wtedy pro­por­cjo­nal­nie zmniej­szona.

Kre­dyt udzie­lany jest do 75% nakła­dów inwe­sty­cyj­nych, lecz nie może prze­kro­czyć kwoty więk­szej niż 300 000 zł. Uzu­peł­nie­niem kre­dytu jest dota­cja w wyso­ko­ści 20% war­to­ści kre­dytu (od dota­cji należy zapła­cić poda­tek docho­dowy). Na stro­nach ban­ków podano symu­la­cję, jaką pro­wi­zję przy­go­to­waw­czą wraz z odset­kami inwe­stor spłaci wraz z kre­dytem.

Pożyczka dla przedsiębiorców z możliwością częściowego umorzenia

Jedną z nie­wielu ofert skie­ro­wanych do osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą jest pożyczka z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczkę udziela Woje­wódzki Fun­dusz Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach. Przedsiębiorca może sfinansować z uzyskanych środków zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Zasady i formy wspar­cia finansowego, które udziela WFOŚiGW w Kato­wi­cach, znajdują się na stro­nie fun­du­szu.

Warunki udzielenia pożyczki z WFOŚiGW

Pożyczka jest udzie­lana do 90 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia. Opro­cen­to­wa­nie pożyczki ulega zmia­nie raz w roku i jest uza­leż­niona od wyso­ko­ści stopy redy­skonta weksli (s r. w.). W chwili obec­nej, w przy­padku czę­ścio­wego umo­rze­nia, opro­cen­to­wa­nie wynosi nie mniej niż 3% w sto­sunku rocz­nym, w przy­padku rezy­gna­cji z umo­rze­nia 1,66%.

Przed­się­biorca może ubie­gać się o czę­ściowe umo­rze­nie pożyczki, jeżeli spłaci 50% jej war­to­ści oraz osią­gnie efekt rze­czowy i eko­lo­giczny. Wyso­kość umo­rze­nia ulega zmia­nie i nie jest z góry zagwa­ran­to­wana w chwili udzie­la­nia pożyczki. Obec­nie można uzy­skać umo­rze­nie w wyso­ko­ści 10% war­to­ści pożyczki, a w przy­padku prze­zna­cze­nia umo­rze­nia na kolejne inwe­sty­cje eko­lo­giczne – 35% war­to­ści pożyczki.

Czy dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną jest wystarczające

Z naszego pod­su­mo­wa­nia wynika, że naj­wię­cej moż­li­wo­ści mają osoby fizyczne, przed­się­biorcy są potrak­to­wani po maco­szemu w dostę­pie do środ­ków na sfi­nan­so­wa­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Czy poziom wspar­cia finan­so­wego jest wystar­cza­jący, pozo­sta­wiamy Pań­stwa oce­nie. My posta­ramy sie odpo­wie­dzieć na to pyta­nie w kolej­nych wpi­sach.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.