Gdzie uzyskać dofinansowanie na fotowoltaikę
with Brak komentarzy

Jakie są możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej?

Aktualizacja 01.10.2019. Na czerwono co się zmieniło od momentu powstania wpisu.

W trak­cie roz­mów z klien­tami czę­sto spo­ty­kamy się z takim zapy­ta­niem, dla­tego zebra­li­śmy infor­ma­cje, które przed­sta­wimy w kilku punk­tach. Pra­gniemy pod­kre­ślić, że moż­li­wo­ści uzy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nie na foto­wol­ta­ikę róż­nią się w zależ­no­ści od miej­sco­wo­ści i woje­wódz­twa w któ­rym miesz­kamy. Chcie­li­śmy wyjść naprze­ciw miesz­kań­com Imie­lina i sąsied­nich miej­sco­wo­ści oraz miesz­kań­com woje­wódz­twa ślą­skiego. Moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia w ramach pro­gramu „Czy­ste Powie­trze” oraz “Mój Prąd”, o któ­rym poni­żej, są jed­na­kowe dla wszyst­kich woje­wództw. Wykonujemy kom­pletne insta­la­cje foto­wol­ta­iczne, posia­damy cer­ty­fi­kat insta­la­tora odna­wial­nych źró­deł ener­gii wydany przez UDT (Urząd Dozoru Tech­nicz­nego).

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej w Imielinie i sąsiednich miejscowościach

Gminy Imie­lin, Lędziny, Chełm Ślą­ski, Mysło­wice biorą udział w kon­kur­sie o dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów mon­tażu ogniw foto­wol­ta­icz­nych. Kon­kurs został ogło­szony w ramach dzia­łań Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Ślą­skiego na lata 2014–2020. Pro­gra­mem zarzą­dza Urząd Mar­szał­kow­ski, który prze­kłada datę wyni­ków kon­kursu. Naj­now­szy ter­min roz­strzy­gnię­cia to sty­czeń 2019.

Konkurs został rozstrzygnięty w maju 2019. Projekty zgłoszone przez gminy Imielin, Mysłowice, Chełm Śląski nie zakwalifikowały się do dofinansowania. W chwili obecnej gminy te nie prowadzą programów dofinansowania instalacji fotowoltaicznej. Polecamy jednak zaglądać na stronę internetową urzędu gminy swojej miejscowości. Przykładowo Miasto Katowice prowadzi nabór wniosków na dofinasowanie instalacji fotowoltaicznych ze środków finansowych budżetu Miasta Katowice. Wnioskujący może uzyskać refundację do 50% poniesionych kosztów, nie więcej niż 6000 zł brutto.

Jakie środki w ramach RPO WSL

W razie zakwa­li­fi­ko­wa­nia w kon­kur­sie, gminy pla­nują mon­taż ogniw foto­wol­ta­icz­nych na swoim tere­nie. Środki na foto­wol­ta­ikę będą dostępne tylko dla tych miesz­kań­ców, któ­rzy zło­żyli dekla­ra­cje przy­stą­pie­nia do pro­gramu. W Imie­linie dekla­ra­cje nale­żało zło­żyć w listo­pa­dzie­/grud­niu 2017 r. Urząd przedłużył nabór deklaracji do wiosny 2018, co nie zmienia faktu, że w pierw­szej kolej­no­ści będą brane pod uwagę deklaracje z listy głów­nej.

Pro­jekt wyklu­cza uzy­ska­nie dofi­nan­so­wa­nia, jeżeli w budynku pro­wa­dzona jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza, dzia­łal­ność rol­ni­cza oraz dzia­łal­ność agro­tu­ry­styczna. Uczest­nicy pro­jektu będą zobo­wią­zani do pokry­cia wkładu wła­snego w wyso­ko­ści 15% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych, powięk­szo­nego o poda­tek VAT. Bene­fi­cjenci pro­gramu mogą uzy­skać dofi­nan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 85% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych.

Program “Mój prąd”

Program “Mój prąd” został uruchomiony 30.08.2019. Programem zawiaduje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski będą przyjmowane do 20.12.2019, bądź wyczerpania środków. NFOŚiGW planuje kontynuować program od początku 2020r.

Program “Mój prąd” dla kogo i na jakich warunkach

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,. Wniosek o dofinansowanie można składać po podpisaniu umowy kompleksowej, regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji, czyli po zakończeniu inwestycji i podłączeniu licznika dwukierunkowego. Dofinansowaniu podlegają instalacje nie zakończone przed 23.07.2019.

Dofinansowanie możemy uzyskać na mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł, nie może ona być wyższa niż 50% kosztów kwalifikowanych. Wnioski o dofinansowanie należy składać w wersji papierowej w siedzibie NFOŚiGW. 

Program nie wyklucza osób, które finansują instalację fotowoltaiczną kredytem bankowym. Właściciele więcej niż jednej nieruchomości mogą ubiegać się o dofinansowanie na każdą instalację podłączoną do sieci, spełniając warunki o których powyżej.

Program „Czyste powietrze” dla kogo i na jakich warunkach

Pro­gra­mem zarzą­dzają woje­wódz­kie fun­du­sze ochrony śro­do­wi­ska i gospo­darki wod­nej w poszcze­gól­nych woje­wódz­twach. Przed­się­wzię­cie skie­ro­wane jest do osób fizycz­nych będą­cych wła­ści­cie­lami domów jed­no­ro­dzin­nych lub posia­da­ją­cych zgodę na roz­po­czę­cie budowy budynku jed­no­ro­dzin­nego. W domu jed­no­ro­dzin­nym mogą być wyod­ręb­nione mak­sy­mal­nie 2 lokale miesz­kalne. Wła­ści­ciele budyn­ków w któ­rych pro­wa­dzona jest dzia­łal­ność gospo­dar­cza nie są wyklu­czeni z pro­gramu, pod warun­kiem, że lokal usłu­gowy nie prze­kra­cza 30% powierzchni całego budynku.

Mini­malny koszt reali­za­cji pro­jektu to 7 000 zł, mak­sy­malny zaś 53 000 zł. W razie prze­kro­cze­nia tej kwoty dodat­kowe koszty mogą być dofi­nan­so­wane w for­mie pożyczki. Warun­kiem pod­sta­wo­wym uzy­ska­nia dota­cji jest wymiana, bądź posia­da­nie źró­dła cie­pła (pieca, kotła) speł­nia­ją­cego wyma­ga­nia pro­gramu.

Wnio­ski o dofi­nan­so­wa­nie można skła­dać w Woje­wódz­kim Fun­du­szu Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach. Przyj­mo­wane są try­bie cią­głym od 19 wrze­śnia 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. Kroki for­malne w celu zło­że­nia wnio­sku opi­sano na por­talu Bene­fi­cjenta. Wyso­kość dota­cji uza­leż­niona jest od śred­niego mie­sięcz­nego dochodu na osobę w gospo­dar­stwie domo­wym i może wynieść od 0% do 90% kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia.

Jakie są możliwości dofinansowania instalacji fotowoltaicznej w programie „Czyste powietrze”

Pro­gram „Czy­ste powie­trze” prze­wi­duje pomoc finan­sową na zakup i mon­taż mikro­in­sta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej jedy­nie w for­mie pożyczki. Wnio­sko­dawca może uzy­skać środki na pokry­cie 100% kwa­li­fi­ko­wa­nych kosz­tów inwe­sty­cji. Czas spłaty nie może być dłuż­szy niż 15 lat. Opro­cen­to­wa­nie zmienne pożyczki wynosi nie wię­cej niż WIBOR 3 M + 70 pkt bazo­wych i nie mniej niż 2% rocz­nie. Wnio­sko­dawca może uzy­skać mak­sy­mal­nie do 30 000 zł pożyczki na mikro­in­sta­la­cje foto­wol­ta­iczną.

Preferencyjny kredyt bankowy z dotacją

Woje­wódzki Fun­dusz Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach pod­pi­sał umowę z dwoma ban­kami. W imie­niu fun­du­szu udzie­lają one pre­fe­ren­cyj­nych kre­dy­tów ban­ko­wych. Pożyczkę można prze­zna­czyć m.in. na zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Pre­fe­ren­cyjna linia kre­dy­towa dostępna jest w Banku Och­rony Śro­do­wi­ska (obecnie kredyt skierowany do mieszkańców wybranych województw t.j. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i podkarpackiego) oraz Kra­kow­skim Banku Spół­dziel­czym. Kre­dyt ofe­ro­wany przez ww banki połą­czony jest z dota­cją w wyso­ko­ści 20% war­to­ści kre­dytu.

Kredyt z dotacją dla kogo i jakich warunkach

Oferta kre­dy­towa skie­ro­wana jest do osób fizycz­nych i przed­się­bior­ców – wła­ści­cieli nie­ru­cho­mo­ści. W przy­padku przed­się­bior­ców inwe­sty­cja nie może być zwią­zana z pro­wa­dzoną dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą. Ana­lo­gicz­nie do pro­gramu „Czy­ste powie­trze”, pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w budynku nie wyklu­cza moż­li­wo­ści uzy­ska­nia środ­ków pie­nięż­nych. Waru­nek jest podobny, powierzch­nia prze­zna­czona na dzia­łal­ność nie może prze­kra­czać 50% cał­ko­wi­tej powierzchni użyt­ko­wej budynku. War­tość kre­dytu zosta­nie wtedy pro­por­cjo­nal­nie zmniej­szona.

Kre­dyt udzie­lany jest do 75% nakła­dów inwe­sty­cyj­nych, lecz nie może prze­kro­czyć kwoty więk­szej niż 300 000 zł. Uzu­peł­nie­niem kre­dytu jest dota­cja w wyso­ko­ści 20% war­to­ści kre­dytu (od dota­cji należy zapła­cić poda­tek docho­dowy). Na stro­nach ban­ków podano symu­la­cję, jaką pro­wi­zję przy­go­to­waw­czą wraz z odset­kami inwe­stor spłaci wraz z kre­dytem.

Pożyczka dla przedsiębiorców z możliwością częściowego umorzenia

Jedną z nie­wielu ofert skie­ro­wanych do osób pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą jest pożyczka z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczkę udziela Woje­wódzki Fun­dusz Och­rony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach. Przedsiębiorca może sfinansować z uzyskanych środków zakup i mon­taż insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Zasady i formy wspar­cia finansowego, które udziela WFOŚiGW w Kato­wi­cach, znajdują się na stro­nie fun­du­szu.

Warunki udzielenia pożyczki z WFOŚiGW

Pożyczka jest udzie­lana do 90 % kosz­tów kwa­li­fi­ko­wa­nych przed­się­wzię­cia. Opro­cen­to­wa­nie pożyczki ulega zmia­nie raz w roku i jest uza­leż­niona od wyso­ko­ści stopy redy­skonta weksli (s r. w.). W chwili obec­nej, w przy­padku czę­ścio­wego umo­rze­nia, opro­cen­to­wa­nie wynosi nie mniej niż 3% w sto­sunku rocz­nym, w przy­padku rezy­gna­cji z umo­rze­nia 1,66%.

Przed­się­biorca może ubie­gać się o czę­ściowe umo­rze­nie pożyczki, jeżeli spłaci 50% jej war­to­ści oraz osią­gnie efekt rze­czowy i eko­lo­giczny. Wyso­kość umo­rze­nia ulega zmia­nie i nie jest z góry zagwa­ran­to­wana w chwili udzie­la­nia pożyczki. Obec­nie można uzy­skać umo­rze­nie w wyso­ko­ści 10% war­to­ści pożyczki, a w przy­padku prze­zna­cze­nia umo­rze­nia na kolejne inwe­sty­cje eko­lo­giczne – 35% war­to­ści pożyczki.

Czy dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną jest wystarczające

Z naszego pod­su­mo­wa­nia wynika, że naj­wię­cej moż­li­wo­ści mają osoby fizyczne, przed­się­biorcy są potrak­to­wani po maco­szemu w dostę­pie do środ­ków na sfi­nan­so­wa­nie insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej. Czy poziom wspar­cia finan­so­wego jest wystar­cza­jący, pozo­sta­wiamy Pań­stwa oce­nie.

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.