KONKURS koniec lata
with Brak komentarzy
Ktoś puka i szeleści zeschniętymi liśćmi, ach to tylko jesień… Lato żegna nas powoli. Dla wielu z nas koniec lata to koniec odpoczynku, wakacji i urlopu. Wróciliśmy już do rzeczywistości, pracy i codziennych obowiązków, w tym szkolnych. Ale od czego są zdjęcia, które przenoszą nas do miłych wspomnień i przeżyć.

Zasady konkursu

Podziel się swoim ulubionym zdjęciem z wakacji z którym wiążą się wspaniałe wspomnienia. Do udziału w zabawie zapraszamy osoby mające profil na Facebooku bądź Instagramie.

Na Facebooku dodaj w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie z wakacji, bądź dodaj zdjęcie na swoim profilu prywatnym, z ustawieniami publicznymi, na Facebooku czy Instagramie i oznacz hasztagiem #konieclataECE.

Na zgłoszenia konkursowego czekamy do 20.09.2020 do godz. 23:59.

Nagrody w konkursie

W konkursie przewidziano jedną nagrodę główną. Jest to głośnik bluetooth Soundbox EMOS Tiffy oraz 10 nagród pocieszenia, w postaci lampek wtykowych o różnych kształtach. Do nagród dorzucamy nasze firmowe gadżety.

Powołana z pracowników naszej firmy komisja wybierze zwycięzcę spośród udostępnionych zdjęć, które najbardziej złapie nas za serce. Zwycięzców ogłosimy 22.09.2020r. w Pierwszy Dzień Astronomicznej Jesieni.

Regulamin Konkursu

Regulamin Konkursu „KONIEC LATA”

§1 INFORMAJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „KONIEC LATA”. Celem Konkursu jest wyłonienie jego Zwycięzców na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2.  Organizatorem konkursu jest Elektron Centrum Elektrotechniki Marek Nawrocki z siedzibą w Imielinie (woj. śląskie) ul. Brata Alberta 40, NIP 222-048-77-26, REGON 273575996, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs jest ogłoszony i przeprowadzony za pośrednictwem serwisów społecznościowych Instagram i Facebook
 4. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zapoznanie się przez uczestnika z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www Organizatora https://elektronimielin.pl/blog/  oraz na profilu facebook Organizatora  https://www.facebook.com/elektronimielin/.
 6. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 612).
 7. Konkurs odbywający się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook oraz Instagram w żaden sposób. Facebook oraz Instagram nie pomagają w przeprowadzeniu konkursu. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook oraz Instagram do nagłośnienia oraz  przeprowadzenia konkursu na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik Konkursu zwalnia serwis Facebook oraz Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu Facebook i Instagram. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook i Instagram. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook i Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.

§2  CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 10.09.2020 do 20.09.2020.
2. Konkurs ma charakter lokalny i odbywa się na profilach społecznościowych Organizatora https://www.facebook.com/elektronimielin/ i https://www.instagram.com/ece.elektronimielin/
3. W konkursie wygrywa 11 osób, 1 osoba nagrodę główną i 10 osób nagrodę pocieszenia. Zwycięzcy w konkursie zostaną ogłoszeni 22.09.2020 na profilach społecznościowych Organizatora https://www.facebook.com/elektronimielin/ i https://www.instagram.com/ece.elektronimielin/

§3  WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych w chwili zgłaszania udziału w Konkursie, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające status Użytkownika serwisu Instagram oraz Facebook;
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

§4  ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien dokonać  Zgłoszenia Konkursowego, tj. opublikować zdjęcie swojego wyłącznego autorstwa w serwisie Instagram lub Facebook, zawierające wykonanie Zadania Konkursowego;  praca musi być w formie zdjęciowej.
 2. Zgłoszenia konkursowe mogą być publikowane od 10.09.2020, a najpóźniej do 20.09.2020 r. do godziny 23:59.
 3. Zadania Konkursowe polega na:
 4. Udostępnieniu przez Uczestnika Konkursu zdjęcia z wakacji, które wzbudza emocje, bawi bądź zachwyca. Zdjęcie powinno być udostępnione na profilu społecznościowym Organizatora https://www.facebook.com/elektronimielin/ lub na profilu własnym Instagram lub Facebook Uczestnika z publicznymi ustawieniami, dodatkowo opatrzone hasztagiem #konieclataECE
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 6. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści Zadania Konkursowego.
 7. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego ani zawierać zastrzeżonych nazw lub znaków.  Zgłoszenia Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 8.  Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
 9.  Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że jest autorem zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
 10. Zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe Uczestnik zapewnia, że osoby uwiecznione na zdjęciu zgodziły się na rozpowszechnianie ich wizerunku.
 11. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 1–8 Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
 12. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu i wyrażeniem zgody przez Uczestnika na publikację zdjęcia zgłoszonego do Konkursu. Zgoda na publikację zdjęcia nie jest jednoznaczna z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zgłoszonego do Konkursu zdjęcia
 13. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców czuwają osoby powołane przez Organizatora wchodzące w skład Komisji konkursowej. W . Komisji Konkursowej (zwanej dalej „Komisją”) wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 14. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszeń́ konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność́, atrakcyjność i poczucie humoru, kierując się subiektywną opinią i wyłoni  1 zwycięskie zgłoszenie, które zostanie wyróżnione nagrodą główną  i  10 zgłoszeń wyróżnionych nagrodą pocieszenia.
 15. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej liczby nagród w przypadku, gdy w konkursie nie pojawią się wystarczająca liczba zgłoszeń zgodnych z zasadami Konkursu.
 16. Komisja Konkursowa sporządza protokół z przebiegu Konkursu oraz jego rozstrzygnięcia. Każdy Uczestnik może zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.

§5 NAGRODY

 1. W konkursie nagrodzonych zostanie łącznie 11 (słownie: jedenastu) Uczestników. 1 uczestnik otrzyma nagrodę główną, a 10 uczestników otrzyma nagrodę pocieszenia.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
 3. Nagroda główna 1x –  głośnik bluetooth Soundbox EMOS Tiffy 
 4. Nagrody pocieszenia 10x – lampki wtykowe LED, różne kształty (2 x motyl, 2 x serce, 2 x słońce, 2 x róża, 2 x wieża)
 5. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę w konkursie. Nagrody pocieszenia będą wydawane w kolejności zgłaszania się Uczestników po nagrody.
 6. Odbiór nagród możliwy jest tylko osobiście w punkcie handlowym Organizatora  pod adresem ul. Brata Alberta 40 w Imielinie (woj. śląskie), w godzinach otwarcia tj pn-pt od 7:00 do 18:00 i sb od 8:00 do 13:00.
 7. Nagrody powinny zostać odebrane do 1.10.2020 r.
 8. Zwycięzcy Konkursu nie podlegają obowiązkowi zapłaty 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych nagród.
 9. Razem z nagrodami Organizator przeznacza nagrodę pieniężną na pokrycie kosztu podatku, do którego pobrania od zwycięzcy i wpłacenia do urzędu skarbowego jest zobligowany.
 10. Zwycięzcy konkursu zwalniają Organizatora z obowiązku wypłaty nagrody pieniężnej.
 11. Nagroda pieniężna przyznawana łącznie z nagrodą niepieniężną nie podlega wypłacie uczestnikowi w przypadku rezygnacji przez uczestnika z prawa do nagrody, utraty prawa do nagrody lub nie odebrania nagrody przez uczestnika.
 12. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z prawa do nagrody lub utraty prawa do nagrody, Organizator ma prawo przyznać nagrodę kolejnemu uczestnikowi z listy rezerwowej.
 13. Uczestnik traci prawo do nagrody, w przypadku złamania któregokolwiek postanowienia z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele.
 15. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
 16. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda
 17. Organizator nie przewiduje możliwości wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną.

§6 REKLAMACJE

 1. Pytania i skargi oraz reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu należy kierować pod adres e-mail biuro@elektronimielin.pl z dopiskiem „konkurs koniec lata”.
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik konkursu.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora w sprawie reklamacji drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail bądź telefonicznie.
 6. Uczestnikom niezadowolonym z rozstrzygnięcia w przedmiocie reklamacji przysługuje możliwość dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu sądowym według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§7 DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie przetwarzane są na podstawie i w zgodzie z przepisami RODO i innych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Opublikowanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby organizacji konkursu. Wyrażając zgodę Uczestnik ma prawo w dowolnym momencie ją wycofać, kierując informację o jej wycofaniu na adres Organizatora, podany w §1 ust. 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj Marek Nawrocki właściciel firmy Elektron Centrum Elektrotechniki z siedzibą w Imielinie (woj. śląskie) ul. Brata Alberta 40. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się Administratorem pod adresem e-mail: rodo@elektronimielin.pl.
 4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców oraz rozliczenia i odbioru nagrody oraz w związku z ewentualnym postępowaniem reklamacyjnym. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („RODO”).
 5. Administrator, w związku z przeprowadzanym Konkursem, przetwarzać będzie następujące dane: nazwa profilu/konta w serwisie Instagram i/lub Facebook oraz wizerunek a w przypadku zwycięzców także: imię i nazwisko, adres.
 6. W przypadku zwycięzców Administrator gromadził i przechowywał będzie następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu udziału w Konkursie oraz  przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji podatkowej przez Organizatora w związku z rozliczeniem nagród w konkursie.
 7. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych, które ich dotyczą narusza przepisy RODO.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest warunkiem zawarcia umowy oraz niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze. W związku z powyższym, Uczestnicy są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania przez nich danych osobowych może być brak możliwości udziału w Konkursie.
 10. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia danych osobowych są chronione przez Organizatora poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
 11. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora, a także firmy działające na polecenie Administratora i świadczące na jego rzecz usługi w obszarze IT, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, a także wspierające procesy marketingowe.
 12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania, w tym do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia konkursu  oraz udostępniania wyników Konkursu. O fakcie tym, Organizator będzie każdorazowo, z wyprzedzeniem, informował Uczestników konkursu na stronie www elektronimielin.pl oraz profilach w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram.
 3. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:
  a) okoliczności wynikających z siły wyższej,
  b) gdy zmiana ta działa na korzyść Uczestników,
  c) jeżeli zmiany będą konieczne w związku ze zmianą mających zastosowanie przepisów prawa
 4. Konkurs prowadzony jest zgodnie z niniejszym regulaminem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.